Plaats een vacature
Baangids
  • Betaalbaar & transparant
  • Persoonlijk & up to date
  • Flexibel
  • Overzichtelijk

Privacy Statement

Privacy statement

Voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens wordt u verzocht deze privacyverklaring van baangids.nl zorgvuldig door te lezen omdat deze betrekking heeft op uw wettelijke rechten en verplichtingen. Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij bedrijfs- en persoonsgegevens verzamelen en verwerken raden wij u aan om geen gebruik te maken van onze website.

1. Over baangids.nl

MuurHuis (hierna te noemen ‘MuurHuis’) is het bedrijf dat de website www.baangids.nl (hierna te noemen ‘De Site’) exploiteert. De website is een online advertentieplatform waar bedrijven en kandidaten in contact met elkaar worden gebracht door het plaatsen van vacatures en het versturen van C.V.’s. MuurHuis is gevestigd aan de Jan Pieter Sweelinckstraat 5c, 3816 PA te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 51587726.

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens

De rechtsverhouding tussen u en MuurHuis wordt beheerst door Nederlands recht. Bedrijfs- en persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. MuurHuis houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. Reikwijdte van deze verklaring

De Site bevat links naar andere websites. MuurHuis is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze websites. Evenmin is MuurHuis verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door werkgevers en/of intermediairs. Wij adviseren de privacyverklaringen van deze websites door te lezen. Ook wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, is MuurHuis niet verantwoordelijk voor het gebruik van die gegevens door die derden. MuurHuis wijst u erop dat een bedrijf of persoon een vacature kan publiceren met als enig doel uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan het doel dat u beoogt. MuurHuis adviseert de identiteit van de derde te controleren aan wie u uw persoonsgegevens verzendt. MuurHuis adviseert nimmer gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld de nummers van uw identiteitsbewijzen, uw burgerservicenummer, creditcardnummers en bankgegevens, aan derden te verstrekken.

4. Welke gegevens worden verzameld

MuurHuis verzamelt en verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij verzamelen geen bedrijfs- en persoonsgegevens tenzij u er voor kiest deze aan ons te verstrekken. Enkele voorbeelden van bedrijfs- en persoonsgegevens die wij op sommige delen van De Site verzamelen zijn afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt: uw naam, adres en woonplaats, e-mail adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, titulatuur, cv-gegevens, factuurinformatie, contactgegevens en informatie over derden, zoals referenten of contacten, aan ons verstrekt mits zij hiervoor aan u schriftelijk toestemming hebben gegeven. Wij verzamelen gedragsgegevens over uw gebruik van De Site, zoals bijvoorbeeld welke delen van De Site u bezoekt, tot welke diensten u toegang verkrijgt en gegevens over de door u gebruikte hard- en software, ip-adres, geolocatie, browser, besturingsysteem, domeinnamen, tijden waarop u De Site bezoekt en adressen van doorverwijzende websites. De Site is niet bedoeld voor, noch verzamelt MuurHuis bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar.

5. Waarvoor verzamelt MuurHuis uw gegevens

MuurHuis gebruikt de op De Site verzamelde en verwerkte gegevens ten behoeve van onze producten en diensten die wij leveren aan werkzoekenden en werkgevers (daaronder onder andere begrepen):

• het versturen van nieuwsbrieven,
• de mogelijkheid een account aan te maken en in te loggen op een persoonlijke pagina,
• de mogelijkheid om uw persoonsgegevens, motivatie en c.v. via de site te versturen om daarmee werkgevers en intermediairs te mogelijkheid te bieden uw persoonsgegevens, motivatie en c.v. te boordelen en contact met u op te nemen,
• de uitvoering van (abonnee)overeenkomsten.

Tevens gebruikt MuurHuis uw gegevens om de website te beheren en verbeteren (en u te informeren over updates of onderhoudsgerelateerde mededelingen) en om rapportages te maken over het gebruik van De Site. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over aanbiedingen van andere producten en diensten van MuurHuis of door haar zorgvuldig geselecteerde derden; als u daarop geen prijs stelt kunt u dit melden aan MuurHuis.

6. Aan wie worden u gegevens verstrekt

MuurHuis maakt bedrijfs- en persoonsgegevens alleen openbaar op de wijze zoals hieronder bepaald.

MuurHuis verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling, hiertoe door een overheidsinstelling verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk voorschrift of dagvaardig, een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen of de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen. Tevens kan MuurHuis uw gegevens delen met derden die ons assisteren met het verstrekken van onze dienst en producten aan u. Wij maken gegevens openbaar aan bedrijven en personen die wij in dienst hebben of inhuren om taken namens ons uit te voeren, bijvoorbeeld: hosten van onze website en het verwerken van betalingen.

Sommige van onze diensten stellen werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van De Site in staat uw persoonsgegevens motivatie en c.v. te bekijken en vervolgens contact met u op te nemen. Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van De Site mogen uw persoonsgegevens, motivatie en c.v. alleen gebruiken om u te benaderen voor een passende, concrete en openstaande vacature. Wanneer u om andere redenen bent of wordt benaderd, kunt u dit misbruik melden bij  MuurHuis. Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van De Site mogen uw persoonsgegevens, motivatie en c.v. niet openbaar maken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, tenzij u hier toestemming voor geeft aan de desbetreffende werkgever/intermediair. Indien voorgaande plaats heeft zonder uw toestemming kunt u dit misbruik melden bij MuurHuis.

Wij proberen de toegang tot onze databases te beperken tot rechtmatig gebruikers zoals betalende werkgevers, intermediairs en, indien wij daartoe gehouden zijn, aan instellingen voor wetshandhaving en staatsveiligheid, maar wij kunnen niet garanderen dat andere partijen geen toegang tot deze databases zullen verkrijgen of zich wederrechtelijk zullen verschaffen. Wij hebben geen zeggenschap over het gebruik dat gemaakt wordt van persoonsgegevens, motivaties en c.v.’s door derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, motivaties en c.v.’s terwijl zij zich in onze databases bevinden. Wij verwijderen uw persoonsgegevens, motivatie en c.v. uiterlijk 6 maanden na versturing uit onze databases. Het blijft echter mogelijk dat werkgevers, intermediairs of partijen die op een andere wijze toegang hebben of zich hebben verschaft tot de databases een kopie van uw persoonsgegevens, motivatie en c.v. in hun eigen bestanden of databases bewaard hebben. Omdat wij geen zeggenschap hebben over het bewaren, gebruik of de privacy van persoonsgegevens, motivaties en c.v.’s die door derden zijn gedownload dient u nooit gevoelige informatie, persoonlijke profielen of informatie die niet openbaar gemaakt mag worden te versturen.

Als u online solliciteert zullen uw persoonsgegevens, motivatie en c.v. worden doorgestuurd aan de relevante werkgever die hier een kopie van kan bewaren of doorsturen aan derden. Wij hebben geen zeggenschap over het gebruik dat zij maken van uw persoonsgegevens, motivatie en c.v. of het bewaren daarvan.

Wij wijzen u erop dat wanneer u persoonsgegevens plaatst in de database van De Site, deze gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden door anderen waarover MuurHuis geen zeggenschap heeft.

Wanneer uw ons gegevens van een referentie opgeeft is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en dat deze persoon u schriftelijk toestemming heeft gegeven dit te doen.

7. Veiligheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw log-in gegevens (uw gebruikersnaam en wachtwoord).

MuurHuis draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw bedrijfs- of persoonsgegevens te gebruiken voor oneigenlijke doeleinden. Uw persoonsgegevens, motivatie en c.v. moet geen gevoelige informatie bevatten of informatie die u niet openbaar wenst te maken. U dient zich ervan bewust te zijn dat indien u persoonsgegevens, motivatie en c.v. invult op uw huidige arbeidsplaats, het mogelijk is dat uw huidige werkgever hierbij meekijkt.

Wanneer u uw instemming met onze privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact met ons op. Wij maken u er wel op attent dat wanneer u uw instemming intrekt, u de betreffende diensten misschien niet meer zult kunnen gebruiken en uw account en profielgegevens verwijderd zullen worden.

8. Cookies

De Site maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekst bestand dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Met deze informatie kan De Site en haar diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van De Site wel negatief beïnvloed kunnen worden.

9. Wijzigingen in privacyverklaring

Wanneer MuurHuis besluit de inhoud van onze privacyverklaring te wijzigen dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy statement.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u contact opnemen met MuurHuis.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 30 december 2013.